Diumenge, 21 de juliol de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

  Formes jurídiques  ::  Quadre resum

A continuació teniu el quadre resum de les formes jurídiques:
 
Forma Capital
mínim
Nº de
socis
Seguretat
Social
Responsabilitat Fiscalitat
Empresari/a
individual
N/E =1 Autònom Il·limitada IRPF
Comunitat
de bens
N/E 2 Autònom Il·limitada IRPF
SCP N/E 2 Autònom Il·limitada IS
S.R.L. o S.L. 3.005,06 1 Socis majoritaris o
administradors a
autònoms
Limitada al
capital aportat
IS
S.A. 60.101,21 1 Socis majoritaris o
administradors a
autònoms
Limitada al
capital aportat
IS
S.L.L. 3.005,06 3
(2 treb.)
R. General per a
socis treballadors.
RETA si tenen
control efectiu
Limitada al
capital aportat
IS
S.A.L. 60.101,21 3
(2 treb.)
R. General per a
socis treballadors.
RETA si tenen
control efectiu
Limitada al
capital aportat
IS
S.C.C.L. 3.000 2
(tots treb.)
Tots règim general
o tots autònoms
Limitada al
capital aportat
IS (règim especial)
S.C. o S.R.C. N/E 2 Autònom Il·limitada IS
S. En C. N/E 2 Autònom Socis Col·lectius:
Il·limitada
S. Comanditaris:
Limitada
IS
S.Com.P.A. 60.101,21 2 Autònom Socis Col·lectius:
Il·limitada
S. Comanditaris:
Limitada
IS

Equivalències de la columna "Forma":
SCP: Societat Civil
S.R.L. o S.L.: Societat de Responsabilitat Limitada
S.A.: Societat Anònima
S.L.L.: Societat de Responsabilitat Limitada Laboral
S.A.L.: Societat Anònima Laboral
S.C.C.L.: Societat Cooperativa
S.C. o S.R.C.: Societat Col·lectiva
S. en C.: Societat Comanditària Simple
S.Com.P.A.: Societat Comanditària per Accions

Equivalències de la columna "Capítal Mínim":
N/E: No existeix mínim legal

 

 

Darrera actualització: gener 2016

 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf