Diumenge, 26 de maig de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

  Obligacions formals  ::  Models

A continuació teniu el llistat de documents per descarregar. Feu clic a sobre del títol o de la icona de format per consultar-lo i/o descarregar-lo al vostre ordinador:
 

 Models

  Nom

Format

036  Declaració censal d’alta
037  Declaració censal simplificada  
111  Retencions i ingressos a compte IRPF
115  Declaració d’ingrés IRPF
130  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
131

 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  (pagament fraccionat)

149  IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a Espanya
180  Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l´arrendament  d´immobles urbans  
184  Entitats en règim d´atribució de rendes
190  Impost de renda de les persones físiques
200  Impost de Societats
202  Pagament fraccionat (Impost de Societats)
303  IVA
308  IVA (Sol·licitud de devolució)
310  IVA SIMPLIFICAT (Declaració ordinària)
311  IVA SIMPLIFICAT (Declaració final)
349  Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries  
370  IVA (Règim General i simplificat) Declaració trimestral ordinària
371  IVA (Règim General i simplificat). Declaració trimestral final
390  IVA. Declaració resum anual
 

 Descarregar aquesta pàgina en PDF

 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf