Dimarts, 25 de juny de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

  Punt PAE  ::  Què són?

La tramitació es porta a terme mitjançant la complementació del Document Únic Electrònic (DUE) que inclou tota la informació per crear i tramitar una societat:

 • És un formulari de formularis per la creació d’empreses que substitueix 21 formularis administratius de 24 organismes
 • S’utilitza per la constitució de SRL i Autònoms
 • Comunicació de la declaració responsable a Ajuntaments
 • És electrònic
 • Habilitació legal. Es regula a Llei de Societats de Capital i normativa de desenvolupament
 • Tràmits autonòmics inclosos: Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la seva modalitat d’Operacions Societàries i l’alta dels contractes de treball

 

Els tràmits que es consideren mé habituals en aquest punt PAE són:

 

 • Alta d’emprenedor a Hisenda.
 • Alta com a autònom a Seguretat Social
 • Alta Codi Compte de Cotització
 • Tràmits llicències municipals
 • Reserva de domini internet
 • Registre de patents i marques.

 

A qualsevol de les nostres oficines us podem ajudar en aquestes tramitacions.

Si vols que et donem d´alta, emplena´ns aquest formulari.

 

 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf