Diumenge, 26 de maig de 2024

 

Presentació

 

 Benvinguda

 

 Ubicació

 

Pla d'empresa

 

 L'emprenedor

 

 Idea empresarial

 

 Pla d'empresa

 

Formes jurídiques

 

 Quadre resum

 

 Empresari individual

 

 Comunitat de bens

 

 Societat civil particular

 

 Societat de resp. limitada

 

 Societat de resp. limitada u.

 

 Societat limitada nova emp.

 

 Societat anònima

 

 Societat anònima unipersonal

 

 Societat cooperativa

 

 Societat laboral

 

 Societat comanditaria

 

 Societat col·lectiva

 

Obligacions formals

 

 Empresari individual

 

 Societats mercantils

 

 Models

 

Finançament, ajuts i subv.

 

 Línies de préstecs

 

 Ajuts i subvencions

 

Tipus de contractes

 

 Resum contractes de treball

 

Col·lectius específics

 

 Dona

 

 Joves

 

 Immigrants

 

Registre de marques

 

 Taxes i preus públics

 

Punt PAE

 

 Què són?

 

Català i empresa

 

 Campanya "CATALÀ I EMPRESA. Ja estàs al dia?"

 

Enllaços

 

 Enllaços

 

Programació 2018

 

 Llistat d'activitats

SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL [02/10/2015]
Està adreçat al col.lectiu de joves NEET (coneguts com a NINIS, ni tenen feina ni estudien). Són els majors de 16 anys i menors de 30 anys. Hauran d´estar inscrits en el fitxer de Garantia Juvenil. Hi ha dues línies:

Linia A. Subvenció destinada a l´autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. Els beneficiaris serán els joves que es donin d´alta com a treballadors autònoms.La inscripció ha de ser prèvia a l´alta com a treballador autònom i haver iniciat l´activitat amb caràctger previ a la presentación de la sol.licitud de l´ajut.. El domicili fiscal o el centre de treball haurà d´estar a la comunitat autónoma de Catalunya.La quantia máxima será de 9.080,40 euros per la permanencia de 12 mesos ininterromputs d´alta.

Línia B: Subvenció destinada a la Contractació de joves inscrits al programa de garantía juvenil. Seran beneficiaris els treballadors autònoms i empreses i entitats de l´economia social i cooperativa. El contracte laboral tindrà una durada mínima d´entre 6 mesos i 12 mesos. Es subvencionarà l´import corresponent al SMI. Per calcular l´import es tindrà en compte en nombre de mesos complets d´alta a la Seguretat social amb un màxim de 12 mesos i mínim de 6 mesos, segons la taula següent:

Mesos

Import

6

4.520,20

7

5.188,80

8

5.837,40

9

6.486,00

10

7.134,60

11

7.783,20

12

9.080,40


Lloc de presentació i termini: Oficines de gestió empresarial i també als registres dels Serveis Territorials del Departament d´Empresa i Ocupació competents per tramitar-les.

Les sol.licituds es podran presentar fins al 31 d´octubre de 2016. No seran beneficiaris de la línia A els joves societaris de societats mercantils, cooperatives o societats laborals o els autònoms col.laboradors.

Tampoc les persones joves acollides al programa de Gariantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb carácter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d´inici d´activitat.
 

 
   
 Altres novetats
22/02/2018 Sessió Informativa sobre la Nova Llei d´Autònoms 

+ info

17/10/2014 La Mancomunitat Penedès Garraf esdevé nou Punt d´Atenció a l´Emprenedor 

+ info

02/06/2014 Estiu cooperatiu al Garraf. Les cooperatives, una fórmula innovadora per emprendre 

+ info

30/04/2014 ACORD PER PROMOURE L´EMPRENEDORIA I LA INCLUSIÓ SOCIAL 

+ info

28/09/2013 Llei d´Emprenedors 

+ info

08/08/2013 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l´emprenedor. 

+ info

 
 

Avís legal

 

Disseny web

Servei d'Iniciatives Econòmiques - Mancomunitat Penedès Garraf